top of page

PRIVACY STATEMENT

Privacy statement 


Dr. Michaela Schok, gevestigd aan Rijnpolder 46 3991 HR Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1.    Contactgegevens

Naam: Dr. Michaela Schok

Adres: Rijnpolder 46 3991 HR Houten

Website: https://drschok.nl

Telefoon: +31612789597

Michaela Schok is de Functionaris Gegevensbescherming van Dr. Michaela Schok. Zij is te bereiken via contact@drschok.nl.


2.    Verwerking persoonsgegevens

Dr. Michaela Schok verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn afhankelijk van wat u verstrekt.

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Eventuele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt door Dr. Michaela Schok en door u verstrekt: 

- godsdienst of levensovertuiging 

- gezondheid

- burgerservicenummer (BSN)


3.    Doel verwerking persoonsgegevens

Dr. Michaela Schok verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  • Dr. Michaela Schok analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

  • Dr. Michaela Schok verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

4.    Geautomatiseerde besluitvorming

Dr. Michaela Schok neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dr. Michaela Schok) tussen zit. Dr. Michaela Schok gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:wix.com (beheer website), Microsoft office (gegevensverwerking)


5.    Duur opslag persoonsgegevens

Dr. Michaela Schok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar van (gevoelige) persoonsgegevens, personalia, adres en overig.


6.    Delen van persoonsgegevens met derden

Dr. Michaela Schok verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dr. Michaela Schok blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


7.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dr. Michaela Schok gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


8.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dr. Michaela Schok en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@drschok.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Dr. Michaela Schok wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


9.    Beveiliging persoonsgegevens

Dr. Michaela Schok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@drschok.nl.

bottom of page